rspglogo

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการปี 2561

กิจกรรมโครงการ ประจำปี 2561

 • กิจกรรม 1

  โครงการ พัฒนาและบำรุงรักษาต้นมะเกี๋ยง

 • กิจกรรม 2

  โครงการ พัฒนาและบำรุงรักษาต้นพันธุ์กล้วย

 • กิจกรรม 3

  โครงการการ การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วม

 • กิจกรรม 4

  โครงการการ การวิจัยและพัฒนากระวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง

 • กิจกรรม 5

  โครงการการ ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของชาเมี่่ยง

 • กิจกรรม 6

  โครงการการ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง

 • กิจกรรม 7

  โครงการการ การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมมะเขือและถั่วฝักยาวพื้นบ้าน

 • กิจกรรม 8

  โครงการการ การอนุรักษ์และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานถั่วลายเสือ

 • กิจกรรม 9

  โครงการการ กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถการบริหารวิสาหกิจ

 • กิจกรรม 10

  โครงการการ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการยับยั้งการเจริญเติบโตในเซลล์มะเร็ง

 • กิจกรรม 11

  โครงการการ การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง

 • กิจกรรม 12

  โครงการการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาหัตถศิลป์จากรักใหญ่

 • กิจกรรม 13

  โครงการการ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

 • กิจกรรม 14

  โครงการการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน-โรงเรียนสาธิต

 • กิจกรรม 15

  โครงการการ การพัฒนาฐานความรู้ชุมชนในด้านการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • กิจกรรม 16

  โครงการการ การอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ

 • กิจกรรม 17

  โครงการการ พิธีเปิดศูนย์ประสานงาน-มหาวิทยาลัยราชภัฏ

More